Sociaal begeleidingsplan beschutte werkplaats Diest

Op woensdag 14 november 2007 bereikten de vakbonden en de werkgever van de Beschutte Werkplaats Diest een akkoord in verband met de begeleidingsmaatregelen rond de herstructurering.

In eerste instantie werd bekeken op welke manier zoveel mogelijk van de 31 jobs konden worden gered. Doordat er tijdens de onderhandelingen een ernstige overnemer (Vuylsteke - Aalter) is opgedoken is er een bijna garantie dat 15 personen ter plaatse actief kunnen blijven aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zoals wettelijk is voorzien bij een overname.

De huidige werkgever heeft zich akkoord verklaard om de overgenomen personeelsleden de garantie te geven dat, indien er bij de overnemer ontslagen zouden vallen ingevolge economische redenen, zij toch voor een periode van een jaar recht blijven hebben op de gunstiger ontslagregeling van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Een tweede pakket maatregelen heeft betrekking op het redden van jobs door arbeidsherverdeling. Dit is in de cao voorzien door het gebruik van landingsbanen te propageren, waardoor bijkomend, zij het beperkt, jobs kunnen worden gered.

Ontslagen werknemers komen bij voorrang in aanmerking voor eventuele vacatures in de andere vestigingen en werkplaatsen die deel uitmaken van de Beschutte Werkplaats Leuven.

Er kunnen eveneens enkele werknemers met brugpensioen.

De personeelsleden die effectief worden ontslagen krijgen een verbrekingsvergoeding uitbetaald, die overeenkomt met de wettelijke opzeg plus 1 maand of de opzeg volgens de formule Claeys (indien de loongrens wordt overschreden) voor de bedienden.

Voor de arbeiders komt de verbrekingsvergoeding overeen met de opzeg voorzien in de toepasselijke cao. Deze vergoeding ligt veel lager dan bij de bedienden, maar ter compensatie ontvangen zij een bedrag van 250 euro per maand bovenop de werkloosheidsuitkering (voor een periode die vergelijkbaar is met de opzeg bedienden plus 1 maand).

Indien de ontslagen arbeider een nieuwe vaste job vindt, ontvangt hij/zij de helft van het openstaande saldo. Aanvullend op de verbreking wordt nog een afscheidspremie betaald o.b.v. het aantal jaren anciënniteit. Deze premie is voor de arbeiders hoger. Dit laatste is ook een compenserende maatregel in vergelijking met de bedienden. Voor alle ontslagenen wordt, ongeacht de leeftijd, outplacement aangeboden.

Tot slot voor alle duidelijkheid, willen we nog vermelden dat de cao betrekking heeft op 13 valide bedienden en 18 valide arbeiders. De tewerkgestelde personen met een handicap, zo’n 15 tal, worden herplaatst binnen andere afdelingen van de beschutte werkplaats Diest. Zij behouden eveneens hun (verloren) ploegentoeslagen en premies voor een periode van 1 jaar.