De Vlaamse regering blijft blind voor het maatschappelijk belang van de kinderopvang

Wil de Vlaamse regering dan echt moeders terug aan de haard?

Willen we terug naar de tijd dat vaders buitenshuis gingen werken, moeders het huishouden deden en de zorg voor kinderen voor hun rekening namen?

Wij alvast niet. Zowel mannen als vrouwen leveren vandaag een even belangrijke bijdrage aan de welvaart van onze samenleving. Door de kinderopvangcrisis staat deze economische functie erg onder druk. Werk hebben en daardoor een inkomen hebben is broodnodig om het hoofd boven water te houden in deze tijden van stijgende energieprijzen. Minder gaan werken, is geen optie. Niet voor ouders, werknemers en al evenmin voor de samenleving.

Door de invoering van het kaderdecreet kinderopvang in 2014, steeg het aantal kindopvangplaatsen. De norm van de groepsopvang verhoogde van 6 naar 9 kinderen per begeleider. In de gezinsopvang ging die van 4 naar 8. Die beslissing was nefast voor de kwaliteit van de kinderopvang én het werken in de
kinderopvang. Wie houdt zijn job wel vol met zo’n stijging van de werkdruk?

ACV Puls heeft zich van meet af aan verzet tegen deze wijziging. “Kinderopvang is bandwerk geworden waarbij verzorgende taken de hoofdrol spelen. Tijd om spel- en leeractiviteiten te begeleiden, is er niet meer, aldus Stijn Witters, werknemer Ferm kinderopvang”.

Bovendien lijkt de kinderbegeleider op de maatschappelijke ladder niet naar waarde geschat te worden. De lonen zijn, als gevolg van het subsidiesysteem, ongelijk. Wie vandaag als kinderbegeleider voltijds start in de best gesubsidieerde crèche, verdient voor hetzelfde werk en dezelfde (diploma)voorwaarden ruim 600,00 euro/maand meer dan in een niet-gesubsidieerd kinderopvanginitiatief. Los daarvan werken er in de sector een kleine 5000 vrouwen, zowel in de gezinsopvang als in de groepsopvang, die helemaal geen loon krijgen. Ze worden betaald met een onkostenvergoeding en hebben bijgevolg ook geen volwaardige sociale rechten.

115 miljoen euro voor de kinderopvang
Vandaag komt de Vlaamse regering met 115 miljoen euro voor de kinderopvang. Dan kan je denken, dat is toch niet weinig? Maar in de realiteit is dit slechts een druppel op een gloeiend hete plaat. De kinderopvang staat in brand. De ratio met slechts 1 kind per begeleider verminderen kost al 80 à 95 miljoen euro. Hiermee zijn de problemen absoluut niet opgelost. “We investeren vanaf nu elk jaar bijkomend 115 miljoen euro voor kwaliteitsverbetering, betere ondersteuning van de kinderbegeleiders en versterking van de zorginspectie en ons agentschap opgroeien” aldus Jambon. Wat hier concreet mee bedoeld wordt valt nog af te wachten. Hoe gaan we deze job dan opnieuw aantrekkelijker maken? Wat met al die mensen die nog steeds enkel en alleen moeten werken voor een onkostenvergoeding? Zelfs onthaalouders in een werknemersstatuut haken af. “Ik leg 500 euro bij van mijn nettoloon om gewoon mijn job te kunnen doen” getuigt Sonia Ceusters, onthaalouder. We hoeven zelfs nog niet te weten op welke manier ze dit geld gaan besteden om te zien dat dit absoluut niet volstaat om deze crisis het hoofd te bieden.

Neerwaartse spiraal
Kinderbegeleiders en onthaalouders haken af waardoor er nog minder kindopvangplaatsen verzekerd zijn. Vele student kinderbegeleiders gaan bij het afstuderen meteen een andere weg uit. Het beroep is allesbehalve aantrekkelijk. Ouders staan vandaag voor het blok. In sommige regio’s lopen de wachttijden al op tot een jaar. Ze moeten puzzelen en dreigen zelf de opvang voor hun rekening te moeten nemen. Is dit dan de samenleving waar we naartoe willen?

Crisis in de kinderopvang aanpakken is een en-en-verhaal
ACV Puls wil dat de Vlaamse regering meer geld vrij maakt. Medewerkers in de kinderopvang vervullen een erg belangrijke maatschappelijke rol in de pedagogische ontwikkeling van kinderen, de ondersteuning van ouders bij de opvoeding en het draaiende houden van de economie. We willen dat medewerkers nu eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. Bovenal willen we dat kinderbegeleiders de erkenning krijgen voor de taken die ze vervullen en de opvoedingsverantwoordelijkheid die ze dragen. ACV Puls zal zich stevig blijven inzetten om te komen tot een kwaliteitsvolle opvang voor elke werknemer in de groeps- en gezinsopvang met maximaal 5 kinderen per begeleider, echte werknemersstatuten voor elke onthaalouder die dat wenst conform het advies van de Nationale Arbeidsraad en gelijke lonen voor gelijke (werk)voorwaarden