Hoe zou het nog zijn met het kaderdecreet kinderopvang?

vr 17 feb 2012 -- Redactie

Op het werkveld merken jullie er misschien nog niet veel van, maar de Vlaamse Regering werkt onverminderd verder aan de uitvoering van het decreet over de organisatie van opvang van baby’s en peuters. De ontwerptekst werd op vrijdag 18 november 2011 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 10 en 25 januari organiseerde de Commissie Welzijn, bevoegd voor kinderopvang, twee hoorzittingen.

Een hoorzitting is een commissievergadering waarbij specialisten uitgenodigd worden om hun visie over een concreet probleem uiteen te zetten. Hoorzittingen worden in de regel georganiseerd naar aanleiding van de bespreking van een ontwerp of voorstel van decreet. De bedoeling is meer duidelijkheid te krijgen over de context, de maatschappelijke gevolgen of de technische aspecten van het decreet. De commissie beslist zelf wie ze wil horen. De vakbonden werden op geen enkele van de twee hoorzittingen uitgenodigd.

Wie werd dan wel uitgenodigd?

  • mevrouw Evelien Grefhorst, sectorcoördinator Kinderopvang, Pluralistisch Platform Jeugdzorg
  • de heer Jan Bosmans, sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg,Gezinsondersteuning en Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond
  • mevrouw Lutgard Vrints, attaché studiedienst, Gezinsbond
  • de heer Jan Peeters, algemeen directeur VBJK, Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang
  • mevrouw Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang en gelijkekansenbeleid, verantwoordelijke samenwerkingsverband vzw VVSG-Diensten voor onthaalouders
  • mevrouw Elke Verdoodt, directeur Kinderopvang KAV vzw en mevrouw Mia Houthuys, directeur Landelijke Kinderopvang
  • mevrouw Griet Briels, stafmedewerker armoedebeleid, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  • mevrouw Marijke Chielens, voorzitter van drie organiserende besturen met vestigingsplaatsen in Brussel
  • mevrouw Dany Depreitere, voorzitter, en mevrouw Ann Veys, juridisch adviseur UnieKO
  • de heer Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris, en mevrouw Leen Ackaert, medewerker Kinderrechtencommissariaat

Vanaf eind februari start het Vlaams parlement met de bespreking artikel per artikel van het decreet. Parlementsleden kunnen dan nog amendementen indienen. Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp te wijzigen. Over al die amendementen moet dan nog gestemd worden.

Met de tekst van een decreet kunnen we natuurlijk op de werkvloer nog niet aan de slag. Een decreet of wet is algemeen. De concrete invulling gebeurt via uitvoeringsbesluiten die de uitvoering en interpretatie glashelder moeten maken. En dat is maar logisch, want zowel voor de groepsopvang (kinderdagverblijven) als voor de gezinsopvang (onthaalouders) zal het decreet een impact hebben. De bedoeling is dat alles ten laatste tegen 1 januari 2015 in werking zal treden.

De LBC-NVK blijft de vakbond die ijvert voor een kwaliteitsvolle kinderopvang met degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Voor de onthaalouders betekent dat nog altijd een goed statuut voor de opvang van 4 voltijdse kindjes zodat zij in de toekomst ook de kwaliteit kunnen blijven bieden die ze al die jaren hebben geboden.

Fatiha Dahmani, sectorverantwoordelijke LBC-NVK kinderopvang

Sectoren: 
Lees ook: