Nieuw bestuur Huize Eigen Haard

Na jaren van sociale onrust waarbij het personeel van Huize Eigen Haard hardnekkig bleef vechten tegen het wanbeleid van de raad van bestuur en enkele opeenvolgende directieleden, lijkt er eindelijk licht te schijnen aan het einde van een lange en donkere tunnel.

Tot op het laatst probeerde de raad van bestuur op alle mogelijke manieren de instelling op de knieën te dwingen. Niet alleen de zorgdirecteur en het sturingscomité werden hierbij geviseerd, maar ook bewoners, familie en personeel werden steeds weer geconfronteerd met hun negatieve houding, ze dreigden zelfs om tot vereffening over te gaan.

Leden van de "oude" raad van bestuur en algemene vergadering probeerden op informatieavonden de nieuwe kandidaten voor de algemene vergadering op een zeer onbeleefde en arrogante manier te ontmoedigen en staken de schuld van de huidige financiële malaise op het personeel. Met hun houding bereikten ze alleen maar dat de nieuwe leden, die allen blijk geven van een grote sociale bewogenheid en competentie, persoonlijk konden ondervinden wat hun eerder door het personeel werd verteld.

Nadat het bureau van de algemene directeur op 20 augustus letterlijk op straat werd gezet, besliste de oude raad van bestuur hem "eervol te ontslagen" vanaf 1 september. Meteen werd hij ook ontheven van al zijn verplichtingen. De financiële directrice hield de eer aan zichzelf en nam zelf ontslag. Zij nam wel haar verantwoordelijkheid op door ervoor te zorgen dat de lopende dossiers afgehandeld worden en de rekeningen worden betaald. Het was nu wachten op het ontslag van de raad van bestuur en enkele leden van de algemene vergadering.

Nadat eind augustus werd besloten om niet te staken, namen het personeel en de familie de leiding van de instelling over. Een sturingscomité, bestaande uit de zorgdirecteur, 2 familieleden, 2 coördinatoren en 2 syndicale afgevaardigden kregen het vertrouwen van het personeel dat zich verder bleef bekommeren over de zorg voor de bewoners.

Op de algemene vergadering van 16 augustus werden 8 nieuwe kandidaten weerhouden voor de uitbreiding van de algemene vergadering. Deze kandidaten waren eerder aangebracht door een adviescommissie. Uit deze kandidaten werd op de algemene vergadering van 24 augustus een nieuwe raad van bestuur met 6 bestuurders samengesteld. De voltallige oude raad van bestuur nam ontslag. Ook van de oude algemene vergadering zegden velen ontslagnemend te zijn.

Op de personeelsvergadering van 25 september kwamen 2 bestuurders zich voorstellen. Ze erkenden namens de nieuwe raad van bestuur de ernstig vertroebelde situatie in HEH en de vele structurele fouten die zich daar de voorbije jaren hebben opgestapeld. Ze erkenden eveneens het beschadigde vertrouwen door de aanhoudende conflicten, maar vooral ook de betrokkenheid van personeel, bewoners en familie. Vereffening is voor de nieuwe bestuursploeg geen optie.

Op korte termijn willen ze proberen het vertrouwen van het personeel te krijgen door werk te maken van o.a. respectvolle communicatie met personeel, bewoners en familie en het ontwikkelen van een visie op de directiestructuur en het aanwerven van een nieuwe directie in volstrekte onpartijdigheid.

Ze engageren zich om de financiële situatie van de instelling op te volgen en bij te sturen waar nodig. Ze verzekeren ook dat op de eerstkomende algemene vergadering van 29 oktober, vertegenwoordigers van personeel en de gebruikersraad hierin zullen opgenomen worden en dat de adviesraad, bevoegd voor de uitbreiding van de algemene vergadering snel zal worden samengesteld. Op middellange termijn zal de nieuwe rvb een vernieuwende visie op de werking van HEH ontwikkelen in nauw overleg met alle betrokkenen.

Na alle gebeurtenissen en loze beloftes van de voorbije jaren, reageerde het personeel eerder afwachtend maar hoopte toch op een positieve wending voor HEH. De manier waarop deze eerste kennismaking verliep en hun duidelijk engagement roept alleszins vertrouwen op.