Zorg op maat voor personen met een handicap kan niet zonder bijkomende middelen

De persoonsvolgende budgetten van meerderjarigen met een handicap worden aangepast. Doel is om mensen met een gelijkaardige ondersteuningsnood en -vraag ook effectief gelijkaardige budgetten te bieden. ACV Puls is voorstander van zo'n correctie, maar niet binnen een budgetneutraal kader. Er is nood aan bijkomende middelen om zorg op maat te kunnen bieden.

Vorige week hebben goed 20.000 meerderjarigen met een handicap een brief van het VAPH ontvangen. Ze werden geïnformeerd over hun nieuw persoonsvolgend budget, en de manier waarop hun huidig budget de komende jaren zal worden aangepast. Een noodzakelijke correctie, want tot op heden bestaan er grote ongelijkheden. Budgetten kunnen variëren naargelang de vergunde zorgaanbieder waar mensen beroep op doen.

Meer doen met minder

De Vlaamse regering maakt echter geen bijkomende middelen vrij om de ongelijkheden weg te werken. Dat wil zeggen dat winst voor de één, verlies betekent voor de ander. Meer dan de helft van de budgethouders zal hun budget vanaf 2020 zien dalen. Nochtans hebben zij, noch de vergunde zorgaanbieders de afgelopen jaren meer geld gekregen dan nodig. Van het personeel wordt verwacht dat ze meer doen met minder.
De gehandicaptenzorg kampt met een historisch personeelstekort, opgebouwd sinds de jaren ’80. Rekening houdend met de reële noden en vragen van de huidige budgethouders, zouden er al minstens 2000 extra werknemers moeten worden aangeworven. Dat kan niet door de bestaande middelen te herverdelen. Budgetten moeten zich correct verhouden ten opzichte van elkaar, maar ze moeten vooral ook verhoogd worden.

Nieuw Vlaams besparingsbeleid

De komende weken zal duidelijk worden welke concrete gevolgen de aanpassing van de individuele budgetten hebben voor de vergunde zorgaanbieders. De meeste personen met een handicap genieten van een zorggarantie, het is nog maar de vraag hoe de ondersteuning zomaar verder gezet kan worden wanneer er aanzienlijk minder middelen binnen komen. Eén op zes zorgaanbieders zou met een verlies van 20% of meer worden geconfronteerd.
In het Vlaamse regeerakkoord zitten nog andere besparingen vervat. De sector zal mee voor het geld moeten zorgen waarmee men nieuwe persoonsvolgende budgetten wil toekennen. De vergunde zorgaanbieders moeten op termijn 40 miljoen euro besparen op organisatiegebonden kosten en personeel. Het gevolg is hetzelfde: er zullen jobs verdwijnen, terwijl er bij moeten komen. De werkdruk voor het personeel zal nog hoger worden.

Voor ACV Puls is een dergelijke politiek onaanvaardbaar. Iedereen wil zorg op maat, maar daar moeten de juiste budgetten tegenover worden gezet. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen, ten opzichte van personen met een handicap, én het personeel dat er zorg voor draagt. Desnoods zal ACV Puls tot actie overgaan om dat af te dwingen.