Loonsverhoging voor de werknemers van de Vlaamse non-profit sectoren goedgekeurd door de Vlaamse regering

Vandaag Is er na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over de uitvoering van de loonsverhoging voor de werknemers van de Vlaamse non-profit.
In het voorakkoord (VIA 6) van eind november was daarvoor een budget vrijgemaakt van 412 miljoen euro. De afspraken per sector moesten nog uitgewerkt worden in overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering. We leggen hier de grote principes uit.

Er komt een structurele loonsverhoging voor alle sectoren en in de komende weken ook een eenmalige consumptiecheque van €300 voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren (deeltijdse collega’s pro rata arbeidstijd). De uitvoering van de afgesproken loonsverhogingen is belangrijk voor alle werknemers. De werknemers verdienen dit, meer dan ooit.

In de sectoren ouderenzorg, categorale ziekenhuizen, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen worden het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) in een keer ingevoerd. De lonen in al deze sectoren zullen dezelfde zijn als in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.
De nieuwe loonschalen worden ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Voor de periode januari tot en met juni 2021 krijgen alle werknemers twee toeslagen met terugwerkende kracht. (De consumptiecheque komt daar bovenop.) De werknemers zullen hun koopkracht dus zien stijgen vanaf begin 2021.

In de sectoren van de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en het algemeen welzijnswerk worden de lonen voor alle werknemers met minstens 1,7 procent verhoogd. Voor de zorgfuncties - ongeveer 75% van het personeel - kan dat nog een stuk meer worden, afhankelijk van het huidige loon. Het gaat onder andere over het verzorgend personeel, verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk werkers, begeleiders en kinderverzorgers. Zo wordt een eerste stap gezet naar het nieuwe loonmodel.

Voor de kinderopvang, de centra geestelijke gezondheidszorg en de Vlaamse gezondheidsdiensten worden tegen uiterlijk 15 januari de loonmaatregelen uitgewerkt die minstens evenwaardig zijn aan de andere sectoren.
Voor de onthaalouders worden de maatregelen uitgewerkt tegen uiterlijk 15 januari.

De eigenlijke loonsverhoging is afhankelijk van de functie, het huidige loon en de manier waarop zich dat verhoudt tot het IFIC loon. De anciënniteitsverhogingen worden verlengd naar loonschalen met een looptijd van 35 jaar.

De administratieve voorbereiding vraagt nog wel wat tijd. In januari zal er dus nog geen aangepast bedrag op de rekening staan. Maar: het budget vanaf 1 januari is gegarandeerd en komt bij alle personeelsleden terecht met een achterstallige vergoeding. Er gaat dus geen geld verloren.
De uiterste datum voor de uitvoering is ook hier 1 juli 2021.

Meer informatie volgt begin januari.

Voor de sectoren van het paritair comité 327 (maatwerkbedrijven) en paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk) worden de afspraken uiterlijk tegen 15 januari 2021 overeengekomen.

Nu het loonakkoord op papier staat kunnen we ons helemaal concentreren op het tweede belangrijke thema binnen VIA6: meer personeel en betere arbeidsomstandigheden. Hiervoor is in het voorakkoord 265 miljoen € vrijgemaakt. Vanaf begin januari wordt er hierover verder onderhandeld met de werkgevers en de Vlaamse regering. De investeringen in meer personeel moeten een belangrijke stap worden om de werkomstandigheden in de sectoren structureel te verbeteren.

Dit sociaal akkoord lost niet alles op, maar is een grote en belangrijke stap vooruit!
We wensen iedereen veilige, gezond en warm eindejaar en kijken samen uit naar een beter 2021.