Je consumptiecheque komt eraan! (Sector ziekenhuizen)

In december 2020 werd de aanmoedigingspremie voor de werknemers van de ziekenhuizen uitbetaald. De tweede stap is de uitvoering van de consumptiecheques. Die gaat van start nu de CAO voor de sector formeel ondertekend is.

In de periode tussen midden februari en de tweede helft van maart 2021 zal elke werknemer consumptiecheques krijgen. Dit zijn de voorwaarden van toekenning:

  • 300 € op voltijdse basis, of in verhouding tot je deeltijdse jobtime
  • Het bedrag wordt in verhouding berekend op basis van de gewerkte periode tussen 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020.
    Eventuele dagen van tijdelijke werkloosheid in deze periode worden gelijkgesteld. De eventuele dagen van afwezigheid in deze periode waarvoor geen gewaarborgd loon wordt betaald, worden niet in aanmerking genomen.
  • De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021 en te gebruiken in de horeca, erkende sportverenigingen, in de cultuursector en in de kleine handelszaken.
  • Werknemers die ondertussen uit dienst zijn, maar die geheel of gedeeltelijk gewerkt hebben in de referteperiode tussen 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 hebben recht op de consumptiecheques in verhouding tot die gewerkte periode.

De volgende stap van het sociaal akkoord is de volledige invoering van de IFIC-loonschalen. De nieuwe loonschalen zullen in één keer én volledig ingevoerd worden. Verdere informatie hierover volgt in de komende weken.
En er is nog meer nieuws:
Recht op 3 weken aaneensluitende jaarlijkse vakantie
Vanaf 2021 zal elke werknemer op zijn vraag recht hebben op een minimumperiode van drie opeenvolgende weken vakantie. Voor medewerkers die weekendprestaties leveren, omvat deze periode minimaal drie vrije opeenvolgende weekends.
Mobiele equipe voor het niet-zorgpersoneel
In 2021 wordt van start gegaan met een mobiele equipe voor het niet-zorgpersoneel. Een mobiele equipe heeft als doel de werkdruk te verminderen die het gevolg is van afwezigheden van werknemers. Voor het zorgpersoneel bestaat al langer een mobiele equipe. Voor het niet-zorgpersoneel (bv. werknemers in ondersteunende diensten, administratie) was dat nog niet het geval. Daar komt dus nu verandering in.
Meer personeel
In het sociaal akkoord is ook een groot budget (400 mio €) overeengekomen voor extra personeel in de zorgsectoren. Naast aanwerving van nieuwe werknemers kan de uitbreiding ook gerealiseerd worden door deeltijdse werknemers die een verhoging wensen van hun contractuele uren.
Het verbeteren van de werkomstandigheden is cruciaal, dat is in deze moeilijke periode nog meer dan ooit duidelijk geworden.
Het sociaal akkoord lost niet alle moeilijkheden in één keer op, maar dank zij het sociaal akkoord worden stevige stappen vooruit gezet! Verdere informatie over de uitvoering van het sociaal akkoord volgt in de komende weken.